RODO

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjentów, Współpracowników
i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START nr Regon 000745036 ul. Bitwy pod Studziankami 8
33-100 Tarnów (zwany dalej TZSN).
Dane kontaktowe Z TZSN można się skontaktować:
 1. poprzez adres e-mail: b.szczepanski@wp.pl
 2. telefonicznie pod numerem: 608 447 869
 3. pisemnie: Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez TZSN w celach:
 1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
 2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarach, których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
 3. realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasta Tarnowa ,
 4. realizacji zadań zleconych przez Gminę Tarnów,
 5. wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami,
 6. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.
Okres, przez który dane będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane przez TZSN:
 1. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
 2. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarach, których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
 3. dla celu realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasta Tarnowa 5 lat od dnia zakończenia zadania,
 4. dla celu realizacji zadań zleconych przez Gminę Tarnów 5 lat od dnia zakończenia zadania,
 5. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
 6. dla celu realizacji zawartych umów z Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane przez TZSN:
 1. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
 2. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’y w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – tzw. RODO, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszych fanpage’y:

 1. I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami 8, tel.:601345214 e-mail: tzsn.start@gmail.com jest Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania w serwisie społecznościowym Facebook z profili:

oraz w trakcie korzystania w serwisie społecznościowym Instagram z profilu:

dalej wspólnie jako „Fanpage”.

 1. II.ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe (głównie imię i nazwisko) osób, które pozostawiły na naszym Fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza, wiadomości lub oceny.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek - jeśli pojawia się na profilowym zdjęciu Użytkownika, dane przekazane w wiadomości lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera.

 1. III.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, promowaniu naszej marki i oferowanych produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook i Instagram (komentarze, chat, posty, rozmowa za pośrednictwem Messengera), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. IV.INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym Fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profili.

 1. V.INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage'a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

 1. VI.ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a, Facebook oraz jego partnerzy.

 1. VII.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, akceptujecie Państwo regulaminy oraz polityki prywatności Facebook Ireland, w których Facebook omówił zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. na serwery do Stanów Zjednoczonych. Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób firma Facebook przetwarza Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. VIII.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania Fanpage’a lub do czasu złożenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. IX.PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. X.FACEBOOK JAKO WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z firmą Facebook.

Pragniemy poinformować, że powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisów Facebook i Instagram czyli przez Facebook Ireland Limited. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronach: